Baixa Visió

Baixa Visió

Aquest centre òptic especialitzat en la baixa visió va ser fundat amb l’afany de donar solucions als pacients amb discapacitats visuals mitjançant l’estudi de la seva rehabilitació visual.

Aquest centre compta amb el suport i assessorament d’òptics – optometristes qualificats i especialitzats en l’estudi de la rehabilitació visual totalment personalitzat per a cada pacient.

Què és la baixa visió?

Una persona té baixa visió quan la seva visió en el millor dels casos no supera el 30 % o el seu camp visual és inferior a 20º. També existeixen patologies o tractaments en els quals els pacients precisen l’ús o entrenament amb ajudes visuals encara que la seva agudesa o camp visual sigui superior als paràmetres abans esmentats.

Quan hauria de realitzar-se un estudi de baixa visió?

Tota persona que compleixi els paràmetres abans esmentats i no pugui millorar amb tractament o cirurgia després d’haver estat visitada pel seu oftalmòleg. O aquest últim així ho requereixi.

Estudis de Baixa Visió

Quina finalitat té un estudi de baixa visió?
L’estudi té per finalitat optimitzar la resta visual mitjançant l’ús d’ajudes visuals per poder aconseguir l’objectiu desitjat pel pacient, lectura, TV, entreteniments, etc… Després de l’avaluació de l’estudi realitzat per l’optometrista.


Quines patologies o malalties són les més freqüents en la baixa visió?

Són moltes i per diverses causes, però les més habituals són:

  • Dmae o degeneració macular associada a l’edat.
  • Retinopatia diabètica.
  • Retinosis pigmentària.
  • Miopia magna.
  • Glaucoma.
  • Cataracta.
  • Tipus de distròfia i atròfia.
  • Queratocon.
  • Neuropaties, etc.…

També poden ser objecte d’estudi pacients amb enlluernaments o fotofòbia, metges que precisin ulleres especials per a cirurgia, ulleres especials per a activitats esportives, etc.

Què són les ajudes visuals?

Les ajudes visuals poden ser òptiques i no òptiques.

Ajudes visuals òptiques

Ajudes visuals òptiques:
Les ajudes visuals òptiques es desmarquen de les lents correctores normals , ja sigui per ser un filtre selectiu especial amb un mínim d’absorció o per ser un microscopi o telescopi per poder treure millor profit de la resta visual o fins i tot una telelupa o ajuda visual electrònica per a pacients amb baixa visió severa.Ajudes visuals no-òptiques

Ajudes visuals no-òptiques:
Les ajudes visuals no òptiques també són de vital importància i en molts casos el complement ideal de les ajudes visuals òptiques. Poden ser des d’un llum de llum freda, un faristol, a un programa informàtic amb augments i veu.


Com aconseguirem treure el màxim profit amb les ajudes visuals? Els entrenaments

Si cal, el pacient haurà de realitzar un o diversos entrenaments per a l’ús i millor aprofitament de les ajudes visuals.

Què fer després de l’estudi i posterior prescripció d’ajudes visuals per a la rehabilitació visual? El seguiment.

Una vegada finalitzat l’estudi i rehabilitació visual amb les ajudes visuals, el centre manarà un informe a l’oftalmòleg, que remetrà al pacient, perquè tingui la informació sobre l’estudi realitzat.

El pacient haurà de realitzar el seguiment que es cregui més oportú tant per l’oftalmòleg com per l’optometrista.

Habitualment s’indica al pacient un seguiment telefònic per poder aclarir qualsevol dubte i una primera visita control entre els tres i sis primers mesos a partir de l’adaptació de les ajudes visuals.

Millor qualitat visual = millor qualitat de vida