Política de privacitat

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

FERRAN CASALS informa els Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002.
D’acord amb el que es disposa en la normativa vigent, FERRAN CASALS només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.
La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que FERRAN CASALS es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.
En els anteriors suposats, FERRAN CASALS anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics si n’hi hagués, seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de FERRAN CASALS que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT
S’informa els Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades per correu electrònic o en els formularis de recollida de dades, si n’hi hagués, continguts en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar-nos dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, si n’hi hagués, relatius a serveis prestats per l’EMPRESA, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular FERRAN CASALS podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A l’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

• A l’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.
• C/ Santa Teresa 36 – 08172 Sant Cugat del Vallès
• (PROTECCIÓ DE DADES)

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a FERRAN CASALS en l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i/o e-mail. Aquesta informació és rebuda per BCN BAIXAVISIÓ, S.L. i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses o tercers, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei o per imperatiu o requeriment legal.

FERRAN CASALS és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a FERRAN CASALS amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris.

AMB QUINA FINALITAT
Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

Si escau, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè FERRAN CASALS pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

L’introducció de les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades, si n’hi hagués, implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la https://www.bcnbaixavisio.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i tret que s’hagi informat l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a aquestes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a FERRAN CASALS tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos FERRAN CASALS col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.
FERRAN CASALS no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquestes Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
FERRAN CASALS no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, FERRAN CASALS podria enviar un e-mail confirmant la creació del compte recentment creat per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina Web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a CONTACTAR.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquests, serà d’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d’aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del mateix FERRAN CASALS tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals estan concebuts. FERRAN CASALS no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per mal emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és FERRAN CASALS C/ Santa Teresa 36 – 08172 Sant Cugat del Vallès amb DNI 53.291.567-S, amb domini d’Internet https://www.bcnbaixavisio.com, inscrit en el registre corresponent, atenent comunicacions dels usuaris i/o interessats en l’espai habilitat en la Web com CONTACTAR.

Call Now Button